ADatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató a Stabil Tudás Zrt. képzéseire jelentkező ügyfelek részére a róluk kezelt személyes adatokról

 

Az alábbi adatkezelési tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön a személyes adatainak a Stabil Tudás Zrt. részére történő átadásával, valamint a marketing célú kapcsolattartással összefüggésben történő kezelésével és védelmével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen.

 1. Bevezetés

A Stabil Tudás Zrt., mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. A Stabil Tudás Zrt. elkötelezett a honlap látogatók személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

Cégünk kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek, az adatkezelési tájékoztató előírásai összhangban vannak a hatályos magyar és európai jogszabályokkal, ideértve különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit, valamint az adatkezelési rendelkezések figyelembe veszik az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) előírásait.

A Szolgáltató a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosíthatja. A Szolgáltató az Adatvédelmi Tájékoztató módosításáról az érintetteket írásos formában közzétett közleményben tájékoztatja.

 1. Az adatkezelés elvei, jogalapja

A Stabil Tudás Zrt. adatkezelési alapelvei megegyeznek az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:

 1. Mely személyes adatait kezeljük?

A Stabil Tudás Zrt. a képzés lebonyolítása érdekében az alábbi személyes adatok kezelésére jogosult a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § szerint:

A képzésben részt vevő személy:

 1. a) természetes személyazonosító adatait és – az oktatási azonosító szám kiadásával összefüggésben – oktatási azonosító számát,
 2. b) elektronikus levelezési címét és
 3. c) legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó adatát.

A képzéssel összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő személy:

 1. a) legmagasabb iskolai végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével,
 2. b) a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével,
 3. c) a képzés során történő értékelésével és minősítésével,
 4. d) a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak.

Az 1. pont szerinti személyes adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.

A felnőttképző az 1. pontban meghatározott személyes adatot a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli.

 1. Mire használjuk az Ön adatait?

 A 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 21. §-nak megfelelően a Képző rendeltetésszerű működésének, a jelentkezők és a tanfolyami résztvevők jogainak gyakorlásának és kötelezettségeinek teljesítésének, a jogszabályokban meghatározott nyilvántartások vezetésének, a jogszabályokban és a Képző egyedi szabályzatában biztosított kedvezményekre való jogosultság megállapításának, elbírálásának és igazolásának biztosítására.

 1. Az adatkezelés jogalapja

Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Személyes adat a GDPR 6. cikk. 1) bekezdésében maghatározott jogalappal kezelhető. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie az alábbi elveknek:

 1. jogszerűség, tisztességesség, átláthatóság,
 2. a célhoz kötöttség,
 3. adattakarékosság,
 4. pontosság,
 5. korlátozott tárolhatóság,
 6. integritás és bizalmas jelleg.

Az adatkezelő köteles az adatkezelés megfelelőségét igazolni.

 1. Ki fér hozzá az Ön adataihoz?

Adatkezelő:

Stabil Tudás Zrt.

Székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8.

Adószám: 27870899-2-41

Képviselő: Scherzer Marcell, vezérigazgató

 

MiniCRM Zrt.

Székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.

Adószám: 23982273-2-42

Képviselő: Egerszegi Krisztián cégvezető

 

Hexagon Consulting Kft.

Adatfeldolgozó tevékenység

Székhely: 1135 Budapest, Lehel u. 61.

Adószám: 14346848-2-41

 

ADERTIS Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.

Telefonhívásokkal kapcsolatos adatfeldolgozó tevékenység

Székhely: 1133 Budapest, Gogol utca 13.

Adószám: 14781218-2-41

Simple Pay – OTP Mobil Szolgáltató Kft.

Online fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozó tevékenység

Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

Adószám: 24386106-2-42Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornia, Amerikai Egyesült Államok

 

Meta Platforms, Inc.

Menlo Park, Kalifornia, Egyesült Államok

 

ActiveCampaign, Inc.

150 North Michigan Avenue, Suite 1230, Chicago, IL 60601, Amerikai Egyesült Államok

 

 1. Meddig kezeljük az Ön adatait?

A megadott adatok kezelése az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig vagy a cél megvalósulásáig, illetve a jogszabályokban meghatározott időpontig tart.

Amennyiben Ön a Stabil Tudás Zrt. marketing célú elektronikus tájékoztatásának fogadásához nem járult hozzá, akkor az Ön adatait általában a képzési szerződés megkötését követő nyolcadik év utolsó napjáig kezeljük, amely a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (5) bekezdésében meghatározott törvényi adatkezelési határidő. Az ebben az időszakban történő adatkezelés célja az, hogy a Stabil Tudás Zrt. a szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesíteni, illetve ezek teljesítését igazolni és Önt mint a képzésben részt vevő ügyfelét azonosítani tudja, valamint – abban az esetben, ha Ön ehhez hozzájárult – kifejezetten a korábbi képzéseken részt vett ügyfelek számára előterjesztett ajánlatokat küldjön Önnek. A jelentkezési lap megküldését követő hatodik hónap utolsó napján töröljük ugyanakkor az Ön által rögzített adatokat abban az esetben, ha eddig az időpontig a megkötni kívánt felnőttképzési szerződés megkötésére bármely okból nem került sor.

A fentiektől eltérően a jogérvényesítésre irányuló bírósági vagy eljárás jogerős lezárultáig vagy a szerződéssel kapcsolatos minden követelés elévüléséig kezeli a Stabil Tudás Zrt. jogos érdekből az Ön adatait.

Amennyiben Ön a Stabil Tudás Zrt. marketing célú elektronikus tájékoztatásának fogadásához hozzájárult, akkor kapcsolattartási adatait a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

 1. Az érintett személy adatainak kezelésével kapcsolatos jogai
 • az átlátható tájékoztatáshoz való jog – Ön bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatainak kezeléséről;
 • a személyes adataihoz való hozzáférés joga – Ön bármikor hozzáférhet az általunk kezelt személyes adataihoz;
 • kérésére az adatainak helyesbítéséhez, törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) és az adatkezelés korlátozásához való jog – ha pontatlanul kezeljük az adatait, kérjük, jelezze, és azt javítjuk, töröljük stb.
 • tájékoztatás címzettek személyéről – kötelesek vagyunk Önt tájékoztatni arról is, ha továbbítottuk valakinek az Ön adatait;
 • adathordozhatósághoz való jog (csak a hozzájárulás vagy szerződés alapján kezelt adatok vonatkozásában, automatikus adatkezelés esetén) – amennyiben szüksége van rá, átadjuk az Ön részére személyes adatait;
 • tiltakozáshoz való jog – Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen;
 • automatizált döntéshozatal esetén – az a jog, hogy ne terjedjen ki Önre a döntés hatálya. Kérjük, jelezze, ha ilyet észlel;
 • a jogorvoslathoz való jog – jogainak megsértése esetén az adatvédelmi tisztviselőhöz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.
 1. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a jogszabályokban elrendelt adatkezelések kivételével törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein. Az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha az érintett kéri, vagy az adatkezelés célja megszűnt, illetve, ha az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a törlésről rendelkezett. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére.

Kérdésével fordulhat a Stabil Tudás Zrt. adatvédelmi tisztviselőjéhez:

Scherzer Marcell

Email: info@stabiltudas.hu

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Kelt: Budapest, 2022. július 15.

 

 

MELLÉKLET

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek részletes ismertetése

 

Az adatkezeléssel érintett (a továbbiakban érintett) adatkezeléssel összefüggő jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismerete azért fontos, mert az adatkezelő személyes adatokat kezel. Személyes adatnak minősül minden olyan információ, ami alapján az érintett azonosítható. Így személyes adat nem csak az érintett neve, azonosító jele, hanem akár a fizikai, mentális stb. azonosságára jellemző ismeret is.

Személyes adat: GDPR 4. cikk, 1. pont: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

A GDPR III. fejezetében (érintettek jogai) meghatározott rendelkezések és feltételek szerint az érintettet megilleti:

 1. az átlátható tájékoztatáshoz való jog,
 2. a személyes adataihoz való hozzáférés joga,
 3. kérésére az adatainak helyesbítéséhez, törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) és az adatkezelés korlátozásához való jog,
 4. tájékoztatás címzettek személyéről,
 5. adathordozhatósághoz való jog: csak a hozzájárulás vagy szerződés alapján kezelt adatok vonatkozásában, automatikus adatkezelés esetén;
 6. tiltakozáshoz való jog: a jogos érdeken alapuló vagy közérdekű/az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat ellátása során történő adatkezelés esetében,
 7. 7.automatizált döntéshozatal esetén az érintettet az a jog, hogy ne terjedjen ki rá a döntés hatálya;
 8. a jogorvoslathoz való jog: az érintett a jogainak megsértése esetén az adatvédelmi tisztviselőhöz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

Az alábbiakban az érintettet illető egyes jogok kifejtése olvasható:

 1. Átlátható tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12-14. cikk)

Az adatkezelő jelen dokumentummal tesz eleget az adatkezelőre, az adatvédelmi tisztviselőre, az adatkezelés céljára és jogalapjára, időtartamára, az adatok forrására, és az érintetti jogokra, jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének.

Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy igazolja a személyazonosságát.

 

 1. Az érintett hozzáférési joga (GDPR 15. cikk)

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, beleértve az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
 9. Az érintett adatainak helyesbítése, törlése és az adatkezelés korlátozása (GDPR 16. cikk)

3.1. A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3.2. A törléshez való jog – „ az elfeledtetéshez való jog” (GDPR 17. cikk)

A személyes adatot törölni kell, ha:

 • az adatkezelés célja megszűnt;
 • az érintett visszavonta a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az adatkezelés jogos érdeken alapul vagy közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, és az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • az adatkezelés jogellenes;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • az adatok törlésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában került sor.

3.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését;
 • adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az adatkezelés jogos érdeken alapul vagy közérdekű/az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges és az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 1. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség (GDPR 19. cikk)

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 1. Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon működik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

E jog gyakorlása nem sértheti az elfeledtetéshez való jogot.

 1. A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, vagy ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, ideértve az említett jogalapokon alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 1. Automatizált döntéshozatal esetén az érintettet megillető jog (GDPR 22. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Ez a rendelkezés nem alkalmazandó a következő esetekben:

 1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 2. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 3. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az adatkezelő köteles biztosítani az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 1. Jogorvoslat igénybevétele – vagylagosan rendelkezésre álló lehetőségek

8.1. Adatvédelmi tisztviselő (Infotv. 24. § (2) bekezdése, GDPR 39. cikk)

Az adatvédelmi tisztviselő ellenőrzi a GDPR-nak, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezéseknek, továbbá az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben vevő személyzet tudatosság-növelését és képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is; (GDPR 39. cikk)

A Stabil Tudás Zrt. adatvédelmi tisztviselője:

Scherzer Marcell

Email: info@stabiltudas.hu

 

 

8.2. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál kezdeményezhető vizsgálat (Infotv. 52-58. §), GDPR 57. Cikk, 77. cikk

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban Hatóság) bejelentéssel bárki (tehát nem csak az érintett) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Fontos, hogy a bejelentés ne legyen névtelen, különben a Hatóság érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja a bejelentést. A további elutasítási indokokat az Infotv. 53. §-a tartalmazza.

A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli. Az eljárás lefolytatására vonatkozó részletes szabályokat az Infotv. 54-58. §-ai tartalmazzák.

Döntést főszabály szerint a bejelentés érkezésétől számított két hónapon belül hoz.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Honlap: www.naih.hu

Tel.: +36-1-391-1400

8.3.Bírósági jogérvényesítés (Infotv. 22. §, GDPR 79. cikk)

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, mivel minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR-ban rögzített jogait (lásd.: fent).

A pert az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

Magyarországon a pert – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

Az érintett a perben kártérítést/sérelemdíjat követelhet az adatkezelőtől:

– ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni;

-ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével megsérti az érintett személyiségi jogát (pl. személyes adat illetéktelen személlyel való közlése vagy nyilvánosságra hozatala), az érintett sérelemdíjat követelhet az adatkezelőtől.

 1. A képző intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok

I/A. Az alkalmazottak adatai

 1. a) családi és utónév, nem, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve, állampolgárság, azonosító szám;
 2. b) lakóhely, tartózkodási hely, értesítési cím;
 3. c) munkaviszonyra, megbízási jogviszonyra vonatkozó adatok:
 • a munkáltató – több esetén valamennyi munkáltató – megnevezése, megjelölve, hogy mely munkáltatóval létesített foglalkoztatásra irányuló további jogviszonyt,
 • végzettségi szint, szakképzettség, szakképesítés, idegennyelvtudás, tudományos fokozat,
 • munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat terhelő tartozás és annak jogosultja,
 • szabadság, kiadott szabadság,
 • az alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei,
 • az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei,
 • az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai és azok jogcímei,
 • a képző intézmény, mint megbízó által megbízási jogviszonyban történő foglalkoztatás esetén a törvényi feltételek igazolására vonatkozó adatok;

I/B. A tanfolyami résztvevők adatai

 1. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről, 11. pont, 21. § *  (1)

A felnőttképző a képzés lebonyolítása érdekében kezeli:

 

 1. a képzésben részt vevő személy

 

 1. aa)természetes személyazonosító adatait és – az oktatási azonosító szám kiadásával összefüggésben – oktatási azonosító számát,
 2. ab)elektronikus levelezési címét és
 3. ac)legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó adatát.

 

 1. a képzéssel összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő személy

 

 1. ba) legmagasabb iskolai végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével,
 2. bb)a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével,
 3. bc)a képzés során történő értékelésével és minősítésével,
 4. bd)a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel

kapcsolatosak.

Kelt: Budapest, 2022. július 15